The NEXT Midwest

Regio Midwest stelt economische vernieuwingsvisie voor! - 26 juni 2018

De 16 burgemeesters  van de regio Midden-West-Vlaanderen, die allen vertegenwoordigd zijn in het Midwestoverleg en de Dienstverlenende Vereniging Midwest, hebben op 26 juni 2018 een engagementsverklaring voor de uitvoering van ‘The NEXT Midwest – Een economische vernieuwingsvisie voor Midwest’ ondertekend. Hiermee zet de DVV Midwest haar schouders onder een ambitieuze socio-economische beleidsvisie richting 2019-2024 en verzekert ze op die manier een grote betrokkenheid van de lokale besturen in de verdere sociaal-economische ontwikkeling van de streek. 

Een nieuwe regionale ambitie 

Onder impuls van het ESF-project Versterkt Streekbeleid maken de 16  Midwest-gemeenten (via de DVV Midwest en het Midwestoverleg) samen met het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité (RESOC MWVL) werk van een socio-economisch streekbeleid met een actiegerichte focus. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de sociale partners (ACV, ABVV, VOKA, Unizo en Boerenbond), de Provincie West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen, VDAB, WVI en andere relevante actoren.
 
Eén van de gezamenlijke ambities is de opmaak van een nieuwe socio-economische streekagenda met het oog op 2019-2024. Een regio, - net als een bedrijf of een organisatie-, dient steeds vooruit te kijken en oog te hebben voor de strategische uitdagingen die de toekomst zal brengen. Zo stellen we ons de volgende vragen: Hoe geven we zuurstof en toekomst aan het economisch weefsel? Hoe voorsprong houden met de ondernemingen in de regio? Hoe geven we iedereen een volwaardige kans op arbeid? Weten we voldoende talent te houden en aan te trekken? Hoe organiseren we onze ruimte en mobiliteit? Hoe gaan we de ruimtelijke kwaliteiten van de woon- en werkomgeving versterken? 

De toekomst verzekeren: The NEXT Midwest 
De regio wil deze uitdagingen aanpakken door te bouwen op bestaande kwaliteiten en talenten. De regionale visie ‘The NEXT Midwest’ vertrekt dan ook niet van een blanco blad. Ze bouwt verder en haalt kracht uit het karakter en de eigenheid van de streek. Economisch doet Midwest het vandaag helemaal niet slecht en heeft het in zijn DNA heel wat interessante aanknopingspunten voor een beloftevolle toekomststrategie: een sterk industriële basis, een aantal uitgesproken speerpuntsectoren (agro-voeding, kunststoffen), … Anderzijds mogen we niet blind zijn voor het nijpend tekort aan arbeidskrachten en voor een aantal macrotrends (technologische transformatie, internationalisering, digitalisering, …) die stevig kunnen inbeuken op de competitiviteit van de bedrijven in Midwest maar die tegelijk ook nieuwe horizonten kunnen openen.
 
The NEXT Midwest blikt vooruit en pakt deze uitdagingen aan binnen drie vernieuwingslijnen:
 • Economie: Economische en maatschappelijke innovatie door middel van de inzet van vernieuwende diensten en technologie in de maak- en voedingsindustrie, de zorg en het openbaar bestuur. The NEXT Midwest zet doelgericht in op: 
  o innovatie door middel van digitalisering en robotisering in de traditionele sterkhouders zoals de maakindustrie, de agro-voedingsindustrie en de zorg.
  o het efficiënter aanpakken van maatschappelijk problemen in Midwest door de inzet van data en technologie.
  o nieuwe tewerkstelling realiseren en jongeren kansen geven in kennisintensieve bedrijven in eigen regio.
 • Mens: Aanvullen en verrijken van de arbeidsmarkt door het intensiever aanboren van het arbeidspotentieel en het permanent vernieuwen van de competenties. 
  o Binnen deze beleidslijn wordt prioritair ingezet op de uitbouw van een netwerk voor permanent leren. Lerend werken, en werkend leren is de toekomst. De houdbaarheidsdatum van kwalificaties en competenties wordt korter naarmate de snelheid van verandering in de economie toeneemt. Met de uitbouw van een performant aanbod en netwerk van opleidingsinitiatieven wil de regio zich verzekeren van voldoende arbeidskrachten, met de vereiste competenties op de arbeidsmarkt. Tegelijk stimuleren we met deze aandacht voor permanent leren ook meer maatschappelijke objectieven als emancipatie, burgerzin, sociale inclusie, etc.
 • Omgeving: Opwaarderen van de woon- en werkomgeving door het optimaliseren van de ruimte voor wonen en werken, het verminderen van de milieu-impact en het toekomstbestendig maken van de netwerken op vlak van mobiliteit, energie en IT. The NEXT Midwest zet in op het bedrijventerrein van de toekomst en maakt werk van:
  o Intensiever gebruik van de ruimte, beter openbaar vervoer van en naar bedrijventerreinen, samen energie opwekken, hergebruik van reststromen tussen bedrijven, collectieve voorzieningen tussen gemeenten en ondernemers en het faciliteren van samenwerking tussen gemeenten en ondernemers (bedrijfsinvesteringszones). 
Sleutelwoord om deze ambities te realiseren is samenwerking met alle partners op het terrein; over alle grenzen heen.

Breed draagvlak bij politieke besturen en het middenveld 
The NEXT Midwest is er niet van zelf gekomen. De meest recente socio-economische data en gegevens vormden een objectieve en nuttige vertrekbasis. Maar de totstandkoming van de economische vernieuwingsvisie is de verdienste van vele organisaties en personen: de inbreng van de streekpolitici, de sociale partners, experten, het brede middenveld en diverse regio-actoren was onontbeerlijk om te komen tot een gedragen visie.
 
De engagementsverklaring geeft het signaal werk te willen maken van de economische vernieuwingsvisie (2019-2024). Bij de verdere concrete uitwerking zal ingezet worden op geïntegreerde acties die (toekomstige) bedrijven (= ondernemers en handelaars), bewoners en bezoekers en bollebozen (brain gain) overtuigen om te (blijven) kiezen voor Midden-West-Vlaanderen!


*Foto: Jan Stragier (fotografie Jan Stragier bvba)KLIK HIER OM DE FOLDER TE DOWNLOADEN

KLIK HIER OM HET VOLLEDIGE DOCUMENT TE DOWNLOADEN